Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

 

Elke bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden gesteld door de koper.

 

Ondernemingsgegevens verkoper

 

De webwinkel en fysieke winkel:


Billie Bob

Manestraat 30

8870 Izegem-Kachtem

België

 

E: hello@billiebob-kids.be
T: 0496/96 79 16

BTW: BE 0628 853 473

 


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Billie Bob, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Manestraat 30, 8870 Kachtem, BTW BE 0628 853 473, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Billie Bob moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Billie Bob aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De prijs van de kleinste maat wordt steeds vermeld, bij het aanduiden van de gewenste maat verschijnt de bijhorende prijs.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De Klant kan de leveringskosten ook steeds raadplegen op de site bij levering & verzending.

 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Billie Bob niet. Billie Bob is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Billie Bob is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via
hello@billiebob-kids.be of telefonisch 0496/967916.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Billie Bob. Billie Bob kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Onze webshop biedt u artikelen aan die we ook voorstellen aan onze klanten in de winkel 'Billie Bob' in Izegem-Kachtem. ls een door u in de webshop gekozen artikel gelijktijdig door een klant in de winkel geselecteerd, dan behouden we het recht de winkelklant verder te bedienen. We hopen echter dit maximaal uit te sluiten en al onze klanten naar wens te kunnen dienen. Indien dit zich toch voordoet, nemen we met u contact op zodat u - indien gewenst - het order kan herzien. U wordt voor deze artikelen onmiddellijk terugbetaald.


Billie Bob probeert de artikelen zo getrouw mogelijk af te beelden. Hou er echter rekening mee dat factoren zoals een computerscherm, omgevingslicht, ... vooral de kleur kunnen doen afwijken van de werkelijkheid.


Artikel 4: Online aankopen

 

De bestelprocedure via Billie Bob verloopt als volgt:

  • Selecteer het gewenste product en voeg het toe aan het winkelwagentje.
  • Druk op de knop 'Bestellen', waarna jouw inloggegevens worden gevraagd.
  • Wanneer je nog niet geregistreerd bent, kan je jouw leveringskeuze en adresgegevens bezorgen via het aanmaken van een account.
  • Druk op de knop 'ga naar betalen', waarna selectie van het gewenste betaalmiddel gevraagd wordt om de bestelling te bevestigen.
  • Druk op het icoon van jouw gewenste manier van betalen om via een beveiligde verbinding de betaling af te handelen.
  • Na het bestellen stuurt Billie Bob een orderbevestiging per e-mail uit, check hier zeker ook jouw spam want soms worden onze mails als reclame aanschouwt.
  • Indien de producten op voorraad zijn, wordt een tweede e-mail verstuurd wanneer de winkel je bestelling heeft verzonden, je ontvangt dan ook een trackinglink.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
(aanvullen / schrappen waar nodig, en tevens de eventuele kosten verbonden aan het gebruik ervan aangeven):

        via kredietkaart

        via bankkaart

        via overschrijving op rekeningnummer BE

 

Billie Bob is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Uw bestelling wordt gemiddeld binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden tenzij anders gemeld. Wanneer er door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden abnormale vertraging in de leveringstermijn zou zijn zullen we de Klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen, Inclusief informatie over de geactualiseerde leveringstermijn. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld.


Voor beschadiging, bij verlies of andere problemen tijdens de verzending zijn we niet aansprakelijk.

Wij doen er alles aan om deze problemen te voorkomen, de pakketjes worden met de grootste zorg gemaakt. De koper is ertoe gehouden de staat van de geleverde goederen na te kijken wanneer

deze worden overhandigd door de vervoersonderneming.

Wanneer de verpakking van de geleverde goederen zou geopend en/ of beschadigd zijn, dient de koper dit te melden aan de vervoersonderneming en te vermelden op de verzendnota op het ogenblik van de in

ontvangstneming.

Elk pakket kan online worden opgevolgd aan de hand van een unieke barcode. Ingeval van problemen met de ontvangst van het verstuurde pakket, kan de klant zich wenden tot de transporteur met vermelding van deze barcode.

Indien de Klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door ons toegepaste wijze, dan zullen de eventuele supplementaire kosten worden doorgerekend aan de Klant.
De risico's van verlies en beschadiging van de goederen worden overgedragen aan de Klant op het moment van de levering. Evenwel, wanneer de Klant haar contractuele verplichtingen niet naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de klant op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen aan de zijde van de klant.

De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de koper.

Billie Bob is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en/of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.

Klanten mogen kosteloos annuleren indien goederen om welke reden dan ook niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden na sluiting van de overeenkomst.

De levering gebeurt door Bpost en de duur en kosten die hieraan verbonden zijn, zijn te raadplegen bij 'levering en verzending'.

 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Billie Bob.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Billie Bob te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Billie Bob.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Billie Bob mailen via hello@billiebob-kids.be en zo via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant hoeft hiervoor geen modelformulier aan te vragen, maar kan gewoon kort mailen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Billie Bob heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Billie Bob, Manestraat 30, 8870 Izegem-Kachtem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Billie Bob zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Billie Bob alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Billie Bob op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Billie Bob wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Billie Bob geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Billie Bob betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht tenzij dit door technische redenen niet mogelijk is. Voor goederen met korting wordt er terugbetaald met een coupon.

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Bij vragen, opmerkingen of klachten kan de klant op elk moment contact opnemen met Billie Bob via mail info@billiebob-kids.be of via telefoon 0496/96 79 16, en dit binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering bij de koper. Bezorg ons foto’s en de beschrijving van de gebreken. Billie Bob zal het verzoek van de klant zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in behandeling nemen en zal contact opnemen met de betrokken klant. Indien de vraag, opmerking of klacht betrekking heeft op de garantie, moet in beginsel de fabrikant/producent betrokken worden, zodat de behandeling van het verzoek of de klacht meer tijd in beslag kan nemen.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Billie Bob beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Billie Bob zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

 

Artikel 10: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Billie Bob, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  Wel geven wij uw gegevens (emailadres en telefoonnummer) door aan de koerierdienst zodat zij u een bevestigingsemail en/of -sms met track and trace nummer kunnen doorsturen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Wij hebben deze gegevens nodig om je bestelling af te handelen, voor de levering, de facturatie, voor marketing en reclamedoeleinden.

We houden je gegevens absoluut privé en slaan ze op in onze beveiligde, niet-publieke database.

 

 

Artikel 11: Gebruik van cookies

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Billie Bob om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Billie Bob. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 


Artikel 14: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

 

We hopen natuurlijk dat al onze klanten altijd tevreden zijn.
Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren door een e-mail te sturen naar 
hello@billiebob-kids.be.
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van het arrondissement Brugge zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

 

 

 

 

Gratis verzending
Gratis verzending vanaf € 80 voor BE en NL
Snelle verzending
Verzending binnen 2 werkdagen
Klantenkorting
5% directe korting bij elke aankoop
Duurzaam
We houden van duurzame en ecologische merken